Umowa na okres próbny


WARUNKI LICENCYJNE

Niniejsze Warunki licencji, formularz zamówienia oraz wszelkie stosowne informacje o prawach autorskich i użytkowaniu (dostępne pod adresem https://autovistagroup.com/copyright-notices) (łącznie „Umowa na okres próbny”) regulują korzystanie przez Klienta z Produktów dostarczonych na mocy niniejszej Umowy przez Autovista Polska („Autovista”).

LICENSING TERMS

These Licence Terms, the Order Form, and any relevant Copyright & Use notices (available at https://autovistagroup.com/copyright-notices) (together the “Trial Agreement”) governs the use by the Customer of the Products supplied hereunder by Autovista Polska (“Autovista”).

1. DOSTARCZANIE PRODUKTÓW.

1. PROVISION OF PRODUCTS.

1.1 Z zastrzeżeniem uiszczenia przez Klienta pełnej Opłaty w ciągu 10 dni od (i) dostarczenia Produktu lub (ii) podania danych uwierzytelniających dostęp do Produktu (w zależności od przypadku) oraz z zastrzeżeniem Warunków licencji niniejszej Umowy na Okres Próbnyna Okres Próbny, Autovista udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu określonego w Formularzu zamówienia w Okresie Próbnym.

1.1 Subject to Customer’s payment in full of any applicable Fee within 10 days following either (i) delivery of the Product or (ii) access credentials being provided to the Product (as the case may be), and subject to the Licence Terms of this Trial Agreement, Autovista licenses Customer to use the Product specified in the Order Form during the Evaluation Period.

1.2 Formularz zamówienia określa typ każdego Produktu (API, Aplikacja lub Dane), wszelkie istotne ograniczenia użytkowania oraz maksymalną liczbę transakcji VIN w Okresie Próbnym (i wszelkie jego rozszerzenia) dla każdego typu Produktu, w którym rozkodowanie numerów VIN może być przetwarzane w ramach funkcjonalności Produktu („Próg VIN”).

1.2 The Order Form sets out each Product’s type (API, Application, or Data Feed), any relevant usage restrictions and the maximum number of VIN transactions during the Evaluation Period (and any extension thereof) for each Product type where VIN look-ups can be processed within the Product’s capabilities (“VIN Threshold”).

1.3 Po wygaśnięciu i/lub zakończeniu Okresu Próbnego Klient zapłaci obowiązującą wówczas standardową cenę VIN Autovista za każdą dodatkową transakcję VIN przekraczającą Próg VIN. Faktury wystawione przez Autovista są płatne w ciągu 15 dni od daty wystawienia danej faktury w walucie określonej w Zamówieniu. Ceny podlegają podatkowi VAT i jak również innym podatkom lub cłom należnym od Klienta.

1.3 At the expiry and/or termination of the Evaluation Period, Customer shall pay Autovista’s then current standard VIN price for each additional VIN transaction over the VIN Threshold. Invoices issued by Autovista are payable within 15 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the invoice. Fees are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

2. BRAK OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy na Okres Próbny nie zobowiązuje Klienta do zakupu, a Autovista do udzielenia pełnej licencji na Produkt lub jakąkolwiek jego część poza tą opisaną w punkcie 3 poniżej. Wszelkie dalsze licencje na Produkt lub jego część będą podlegać odrębnej umowie licencyjnej podpisanej przez obie strony.

2. NO OBLIGATION TO ENTER CONTRACT.

Nothing in this Trial Agreement will obligate Customer to buy, or Autovista to grant, a full licence to the Product or any portion thereof beyond that described in clause 3 below.  Any further licence of the Product or portion thereof will be subject to a separate licence agreement signed by both parties.

3. ZAKRES LICENCJI I OGRANICZENIA.

3. LICENCE SCOPE AND RESTRICTIONS.

3.1 Autovista udziela Klientowi osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na Okres Próbny na korzystanie z Produktu według Dozwolonego Użycia na dozwolonym Terytorium na poziomach wolumenów i/lub numerach licencji określonych w Zamówieniu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Produktu, w tym między innymi zewnętrzne wykorzystanie Produktu, spowoduje automatyczne wygaśnięcie niniejszej ograniczonej licencji.

3.1 Autovista grants to Customer a personal, non-transferable, and non-exclusive licence for the Evaluation Period to use the Product for the Permitted Use within the Territory at any capacity levels and/or licence numbers listed in the Order Form. Any other use of the Product, including but not limited to external use of the Product, will automatically terminate this limited licence.

3.2 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient zgadza się nie: (i) dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego Produktów; (z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące prawo); (ii) zmieniać, modyfikować lub tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych na podstawie danych lub Dokumentacji; (iii) łączyć Produktów z jakimkolwiek innym oprogramowaniem niż wyraźnie określone w Dokumentacji; (iv) używać, kopiować, sprzedawać, udzielać sublicencji, dzierżawić, wynajmować, wypożyczać, cedować, przekazywać lub w inny sposób przekazywać Produktów lub Dokumentacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie Licencyjnej; (v) rozpowszechniać, ujawniać lub zezwalać na korzystanie z Produktów lub Dokumentacji, w dowolnym formacie, za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi timesharing, biura usług, sieci lub w jakikolwiek inny sposób nieprzewidziany w Dokumentacji; lub (vi) zezwalać lub zachęcać osoby trzecie do wykonania któregokolwiek z powyższych.

3.2 To the extent permitted under applicable law, Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (except to the extent expressly permitted by mandatory law); (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or Documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the Documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or Documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or Documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the Documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing.

3.3 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadne inne licencje nie są udzielane na podstawie niniejszej Umowy na Okres Próbny. 

3.3 Except as expressly provided herein, no other licences are granted under this Trial Agreement. 

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

4.1 Produkt i wszelkie prawa własności intelektualnej do niego są własnością Autovista lub są licencjonowane przez Autovista.  Żadne z postanowień niniejszej Umowy na Okres Próbny nie przyznaje ani nie przenosi na Klienta żadnego tytułu własności lub udziału w Produkcie lub jakiejkolwiek jego części.  Dopóki Produkt znajduje się w posiadaniu Klienta lub Klient ma do niego dostęp, Klient nie podejmie żadnych działań niezgodnych z tytułem lub prawami Autovista w odniesieniu do Produktu lub w inny sposób. 

4. INTELLECTUAL PROPERTY.

4.1 The Product and all intellectual property rights therein are owned by or licensed to Autovista.  Nothing in this Trial Agreement grants or conveys to Customer any ownership title or interest in the Product or any part of it.  While the Product is in Customer’s possession or Customer has access to it, Customer will not do anything that is inconsistent with the title or rights of Autovista in respect of the Product or otherwise. 

4.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę i zachowanie swoich danych i plików, zarówno własnych, jak i stron trzecich, gdy są używane w połączeniu z Produktem lub w związku z nim.

4.2 Customer will have sole responsibility for protection and preservation of its data and files, whether its own or those of a third party when used in conjunction with or in respect of the Product.

4.3 Prawa do zdjęć pojazdów należą do ich twórcy lub posiadacza praw. Autovista nie udziela Klientowi żadnych praw do korzystania z takich obrazów; Autovista może wycofać linki do zdjęć w dowolnym momencie. 

4.3 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights whatsoever to use such images; Autovista may withdraw the links to the images at any time. 

5. POUFNOŚĆ.

5.1 Wszelkie informacje (w tym kompilacja lub połączenie innych informacji publicznych w formie nieznanej publicznie), w jakikolwiek sposób przekazane Klientowi przez Autovista w ramach niniejszej Umowy na Okres Próbny, pozostaną własnością Autovista. Klient gwarantuje i zobowiązuje się do zachowania poufności tych informacji i nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Autovista, chyba że (i) informacje są w domenie publicznej bez naruszenia niniejszej Umowy na Okres Próbny (z zastrzeżeniem, że wszelkie kompilacje informacji publicznych w formie, która nie jest publicznie znana, będą jednak traktowane jako informacje poufne) lub (ii) zostały zgodnie z prawem uzyskane przez Klienta od strony trzeciej innej niż poprzez nadużycie zaufania.

5. CONFIDENTIALITY.

5.1 Any information (including any compilation or amalgamation of otherwise public information in a form not publicly known), however communicated, by Autovista to Customer within the scope of this Trial Agreement will remain the property of Autovista. Customer warrants and undertakes to keep this information confidential and not to disclose such information to any third party without Autovista’s prior written consent, unless (i) the information is in the public domain without a breach of this Trial Agreement (except that any compilation of otherwise public information in a form not publicly known shall nevertheless be treated as confidential information) or (ii) was lawfully obtained by the Customer from a third party other than through a breach of confidence.

5.2 Klient udzieli dostępu do Produktu wyłącznie swoim pracownikom (którzy są pisemnie związani warunkami co najmniej tak restrykcyjnymi, jak niniejsza Umowa Próbna), którzy mają potrzebę dostępu do Produktu według zasad Dozwolonego Użycia, i zapewni przestrzeganie przez takich pracowników niniejszej Umowy na Okres Próbny i będzie odpowiedzialny za działania swoich pracowników tak, jakby były to jego własne działania. Klientowi wyraźnie zabrania się udostępniania jakichkolwiek danych uwierzytelniających dostęp jakimkolwiek stronom trzecim.

5.2 Customer will only grant access to the Product to its employees (who are bound in writing to terms at least as restrictive as this Trial Agreement) who have a need to access the Product for the purposes of the Permitted Use, and will ensure such employees’ compliance with this Trial Agreement, and shall be liable for the actions of its employees as if they were its own actions. Customer is expressly forbidden from sharing any access credentials to any third party.

5.3 Klient w pełni zabezpieczy Autovista przed wszelkimi stratami, które może ponieść w związku z naruszeniem niniejszego punktu 5 lub w wyniku niego, w tym między innymi za wszelkie straty pośrednie, przypadkowe lub wtórne.

5.3 Customer will fully indemnify Autovista for any losses it may incur in connection with or arising out of a breach of this clause 5, including but not limited to any indirect, incidental, or consequential losses.

5.4 Każde naruszenie niniejszego punktu 5 spowoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy na Okres Próbny.

5.4 Any breach of this clause 5 will automatically terminate this Trial Agreement.

6. GWARANCJI.

6. WARRANTIES.

6.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkt jest udostępniany na zasadzie „tak jak jest” i wyłącznie wedlug Dozwolonego Użycia. W przypadku wady lub awarii Produktu w Okresie Próbnym, Autovista może, według własnego uznania, podjąć uzasadnione handlowo starania w celu zmiany lub wymiany Produktu lub jego wadliwej części lub wycofania Produktu w całości. 

6.1 Customer understands that the Product is made available on an “as is” basis and only for the Permitted Use. In the event of a defect in or failure of the Product during the Evaluation Period, Autovista may, at its sole discretion, use commercially reasonable efforts to amend or replace the Product, or the defective portion thereof or withdraw the Product in its entirety. 

6.2 Autovista nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług lub w inny sposób związanych z Umową na Okres Próbny i nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego działania Produktu.  Autovista zrzeka się wszelkich oświadczeń, warunków, gwarancji ustawowych lub dorozumianych gwarancji, w tym między innymi wszelkich gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.  

6.2 Autovista makes no representations or warranties regarding any products or services or as may be otherwise related to the Trial Agreement and does not warrant uninterrupted or error-free operation of the Product.  Autovista disclaims all representations, conditions, statutory warranties or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, to the fullest extent permitted by applicable law.  

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

7. LIMITATION OF LIABILITY.

7.1 W żadnym wypadku Autovista nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, włączając w to bez ograniczeń utracone zyski lub przychody, zmarnowane wydatki (włączając w to, ale nie ograniczając do tego, koszty integracji lub wydatki Klienta związane z określeniem opłacalności Produktu), utracone lub uszkodzone dane, szkody związane z użytkowaniem Produktów oraz nieautoryzowanym użyciem systemu. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Autovista wobec Klienta (w tym za zaniedbanie) nie przekroczy 10,000 €. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadkach oszustwa lub uszkodzenia ciała lub innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona przez obowiązujące prawo. Autovista nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec żadnej osoby innej niż Klient w związku z niniejszą Umową na Okres Próbny lub jej przedmiotem.

7.1 In no event will Autovista be liable for any indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation lost profits or revenues, wasted expenditure (including but not limited to, integration costs, or Customer expenditure in determining the viability of the Product), lost or damaged data, damage related to the use of the Products, and unauthorised system use. In no event shall Autovista’s entire liability to the Customer (including for negligence) exceed €10,000. This limitation shall not apply in cases of fraud or personal injury or any other liability that cannot be excluded by applicable law. Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Trial Agreement or its subject-matter.

8. CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE.

8. TERM AND TERMINATION.

8.1 Okres Próbny jest określony w Zamówienia i może zostać przedłużony, jeśli zostanie zatwierdzony na piśmie i podpisany przez Autovista na wniosek Klienta.

8.1 The Evaluation Period shall be as set out in the Order Form, and can be extended if approved in writing, and signed, by Autovista following a request by the Customer.

8.2 Klient zaprzestanie dostępu do Produktu oraz usunie i zniszczy Produkt oraz wszelkie dane uzyskane z Produktu, a także potwierdzi na piśmie firmie Autovista zgodność z niniejszym punktem 8, najwcześniej w zależności od: (i) na żądanie Autovisty w dowolnym momencie w Okresie Próbnym z jakiegokolwiek powodu; (ii) wygaśnięciu Okresu Próbnego; (iii) gdy Produkt nie jest już używany przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową na Okres Próbny (w tym między innymi naruszenie klauzuli 3); (iv) jeśli Klient dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy na Okres Próbny; lub (v) gdy ograniczona licencja na korzystanie z Produktu na mocy niniejszej Umowy na Okres Próbny wygasa lub zostaje rozwiązana w inny sposób („Zdarzenie Rozwiązania Umowy”).

8.2 The Customer will cease accessing the Product and delete and destroy the Product and any data obtained from the Product and shall confirm its compliance with this clause 8 in writing to Autovista, at the earliest of: (i) Autovista’s request at any time during the Evaluation Period for whatever reason; (ii) the expiry of the Evaluation Period; (iii) when the Product is no longer used by the Customer in accordance with this Trial Agreement (included but not limited to a breach of clause 3); (iv) if Customer commits any material breach of any term of the Trial Agreement; or (v) when the limited licence to use the Product under this Trial Agreement terminates or is otherwise terminated (“Termination Event”).

8.3 Autovista nie ma obowiązku zapewnienia Klientowi dostępu do Produktu po Rozwiązaniu Umowy.

8.3 Autovista shall have no obligation to provide the Customer with access to the Product following any Termination Event.

9. OCHRONA DANYCH.

9. DATA PROTECTION.

9.1 Obydwie strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ((UE) 2016/679) oraz wszelkich krajowych przepisów wykonawczych, rozporządzeń i aktów prawa wtórnego, od czasu do czasu zmienianych lub aktualizowanych („Przepisy o ochronie danych”). Niniejsza klauzula 9 stanowi uzupełnienie, a nie zwalnia, usuwa lub zastępuje zobowiązania strony wynikające z Ustawodawstwa o ochronie danych.

9.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 9 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

9.2 Strony potwierdzają, że dla celów przepisów o ochronie danych, Klient jest administratorem danych, a Autovista jest podmiotem przetwarzającym dane (gdzie Administrator danych i Podmiot przetwarzający dane mają znaczenie określone w Przepisach dotyczących ochrony danych).

9.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

9.3 Klient upewni się, że posiada wszystkie niezbędne i odpowiednie zgody i powiadomienia umożliwiające zgodne z prawem przekazywanie Danych Osobowych (zgodnie z definicją w Przepisach o ochronie danych) do Autovista na czas trwania i według celów niniejszej Umowy na Okres Próbny, w tym w przypadku, gdy Klient wprowadza Dane Osobowe (w tym między innymi dane Klienta lub numer rejestracyjny pojazdu (VRM) lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)) do Produktów w celu zbadaniadanych zawartych w  Produktach lub w inny sposób w trakcie korzystania z Produktów. Klient nie będzie przekazywał żadnych Danych Szczególnej Kategorii (zgodnie z definicją w przepisach o ochronie danych) do Autovista. Klient zwolni Autovista z odpowiedzialności w pełni w związku z jakimkolwiek naruszeniem tych zobowiązań.

9.3 The Customer will ensure that it has all necessary and appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista for the duration and purposes of this Trial Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products’ data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista. Customer will indemnify Autovista fully in relation to any breach of these obligations.

9.4 Autovista przetwarza VRM lub VIN wyłącznie w celu identyfikacji pojazdu i rejestrowania tej czynności do celów fakturowania i audytu oraz do raportowania producentom samochodów, których systemy są używane przez Autovista.

9.4 Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista uses.

9.5 Autovista zobowiązuje się, w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Autovista swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na Okres Próbny:

9.5 Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Trial Agreement:

9.5.1 przetwarzać Dane Osobowe w celu świadczenia usług w ramach Umowy na Okres Próbny i wyłącznie na pisemne polecenie Klienta, chyba że Autovista jest prawnie zobowiązana przez organ publiczny lub sąd do przetwarzania Danych Osobowych z innego powodu, w którym to przypadku Autovista dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta z wyprzedzeniem, jeśli Autovista nie jest do tego zabroniona;

9.5.1 process Personal Data in order to provide services under the Trial Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority or court to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will use reasonable endeavours to notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

9.5.2 zapewnić wprowadzenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych odpowiedniego do ryzyka, biorąc pod uwagę stan rozwoju technologicznego i koszt wdrożenia wszelkich środków. Autovista dostarczy szczegółowy opis takich środków na żądanie dataprotection@autovistagroup.com ;

9.5.2

ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com;

9.5.3 zapewnić, że wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do Danych Osobowych i/lub przetwarzają je, są zobowiązani do zachowania poufności Danych Osobowych;

9.5.3 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential;

9.5.4 nie przekazywać żadnych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę Klienta i spełnione są następujące warunki: (i) Klient lub Autovista zapewnili odpowiednie zabezpieczenia w związku z przekazaniem danych; (ii) osoba, której dane dotyczą, ma egzekwowalne prawa i skuteczne środki prawne; (iii) Autovista wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Przepisów o Ochronie Danych, zapewniając odpowiedni poziom ochrony wszelkich przekazywanych Danych Osobowych; oraz (iv) Autovista stosuje się do uzasadnionych instrukcji, o których Klient poinformował ją z wyprzedzeniem w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych;

9.5.4 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) Autovista complies with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data;

9.5.5 udzielać Klientowi uzasadnionej pomocy, na koszt Klienta, w odpowiedzi na wszelkie żądania Osoby, której dane dotyczą, oraz w zapewnieniu zgodności z obowiązkami wynikającymi z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do bezpieczeństwa (art. 32 RODO), powiadamiania organu nadzorczego o naruszeniach (art. 33 RODO), informowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniach ochrony danych osobowych (art. 34 RODO),  oceny skutków (art. 35 RODO) oraz konsultacje z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi (art. 36 RODO);

9.5.5 provide reasonable assistance to the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security (GDPR Article 32), breach notifications to the supervisory authority (GDPR Article 33), communication of personal data breaches to the data subject (GDPR Article 34), impact assessments (GDPR Article 35) and consultations with supervisory authorities or regulators (GDPR Article 36);

9.5.6 powiadomić Klienta bez zbędnej zwłoki, gdy dowiedział się o naruszeniu Danych Osobowych;

9.5.6 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

9.5.7 na pisemne polecenie Klienta, usunąć lub zwrócić Klientowi Dane Osobowe i ich kopie po rozwiązaniu niniejszej Umowy na Okres Próbny, chyba że wymagane przez obowiązujące prawo do przechowywania Danych Osobowych;

9.5.7 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Trial Agreement unless required by any applicable law to store the Personal Data;

9.5.8 prowadzić kompletną i dokładną dokumentację i informacje w celu wykazania zgodności z niniejszym punktem 9 i umożliwić audyty przez Klienta lub wyznaczonego audytora Klienta.

9.5.8 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 9 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor.

9.6 Klient wyraża zgodę na wyznaczenie przez Autovista dostawców danych VRM i VIN oraz podwykonawców, którzy zapewniają wsparcie systemowe, jako zewnętrznych podmiotów przetwarzających Dane osobowe w ramach Umowy na Okres Próbny  Autovista zawarła lub zawrze pisemną umowę z zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi, zasadniczo obejmującą zobowiązania zawarte w niniejszej klauzuli, a w stosunkach między Autovista a Klientem, Autovista pozostaje w pełni odpowiedzialna za wszelkie działania lub zaniechania takiego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego.

9.6 Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Trial Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any such third party processor.

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

10. MISCELLANEOUS.

10.1 Niniejsza Umowa Próbna oraz prawa przyznane na jej mocy nie mogą być cedowane lub w inny sposób przenoszone przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Autovista.

10.1 This Trial Agreement and the rights granted hereunder cannot be assigned or otherwise transferred by Customer without Autovista’s prior written consent.

10.2 Klient nie może wykorzystywać marek, znaków towarowych lub logo Autovista lub jakichkolwiek marek  z jej grupy  bez uprzedniej pisemnej zgody Autovista.

10.2 Customer shall not use Autovista’s or any of its group’s brand names, trademarks or logos externally without prior written consent from Autovista.

10.3 Warunki, postanowienia i oświadczenia zawarte w niniejszej Umowie na Okres Próbny mają obowiązywać po zakończeniu świadczenia lub wypowiedzeniu, w tym, bez ograniczeń, postanowienia punktów 4 i 5 powyżej

10.3 The terms, provisions and representations contained in this Trial Agreement are intended to survive completion of performance or termination, including, without limitation, the provisions of clauses 4 and 5 above.

10.4 Wszelkie powiadomienia, które mają być przekazane Klientowi w ramach Umowy na Okres Próbny, będą skuteczne, jeśli zostaną dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub które mogły zostać następnie przekazane Autovista na piśmie. Wszelkie powiadomienia od Klienta do Autovista będą skuteczne, jeśli zostaną dostarczone pocztą elektroniczną do legal@autovistagroup.com.

10.4 Any notice to be given to the Customer under the Trial Agreement shall be effective if delivered via email to the Customer’s email address specified in the Order Form or as may have been subsequently notified to Autovista in writing. Any notices from the Customer to Autovista shall be effective if delivered via email to legal@autovistagroup.com.

10.5 Niniejsza Umowa Próbna może zostać zmieniona wyłącznie w drodze pisemnej umowy podpisanej podacie niniejszej Umowy na Okres Próbny. 

10.5 This Trial Agreement can only be amended by a written agreement signed subsequent to the date of this Trial Agreement. 

10.6 Niewykonanie lub opóźnienie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub wyegzekwowaniu jakichkolwiek praw nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się praw wynikających z niniejszej Umowy na Okres Próbny lub w inny sposób. Żadne zrzeczenie się przez jedną ze stron jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy na Okres Próbny przez drugą stronę nie będzie uważane za zrzeczenie się praw z tytułu jakiegokolwiek kolejnego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

10.6 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under this Trial Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of this Trial Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

10.7 Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ lub sąd za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, to postanowienie lub jego część zostanie uznane za usunięte, a ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy i pozostałej części danego postanowienia nie będzie miała takiego wpływu.  W przypadku, gdy taki nieważny lub niewykonalny warunek lub postanowienie stanowi istotną część niniejszej Umowy, niniejsza Umowa i wszystkie licencje udzielone w niniejszej Umowie automatycznie wygasają.

10.7 If any provision (or part of a provision) of this Agreement is held by any competent authority or court to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of this Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby.  In the event such invalid or unenforceable term or provision is an essential part of this Agreement, this Agreement and all licences granted herein shall automatically terminate.

10.8 Niniejsza Umowa Próbna stanowi całość Umowy na Okres Próbny i zastępuje wszystkie poprzednie Umowy Próbne oraz porozumienia między stronami dotyczące Produktów.

10.8 This Trial Agreement is the entire Trial Agreement and replaces all previous Trial Agreements and understandings between the parties relating to the Products.

10.9 Umowa na Okres Próbny oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z jej przedmiotu lub powstania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie.

10.9 The Trial Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of its subject matter or formation shall be governed by and construed in accordance with Polish law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Warsaw.

10.10 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską a polską wersją niniejszej Umowy na Okres Próbny, pierwszeństwo mają postanowienia warunków w języku polskim. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy punkt 10.10 nie ma zastosowania do jakiegokolwiek przedłużenia Okresu  Próbny.

10.10 In the event of any discrepancy between the English and Polish version of this Trial Agreement, the provisions of the Polish language terms and conditions shall prevail. For the avoidance of doubt, this clause 10.10 shall not apply to any extension of the Evaluation Period.

V1023-02