Umowa licencyjna


V0721-02

AUTOVISTA DATA LICENSING TERMS

WARUNKI LICENCJI DANYCH AUTOVISTA

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Autovista Polska Sp. z o.o. (“Autovista”).

Niniejsze warunki licencji, stanowiące integralną część Umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a Autovista Polska Sp. z o.o.  regulują sposób korzystania przez Klienta z produktów w zakresie danych oraz subskrypcji („Produkty”), do których prawami dysponuje Autovista Polska Sp. z o.o. („Autovista”).

1. ORDERS

1. ZAMÓWIENIA

1.1  Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Autovista order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Autovista web sites (each, an “Order”). Orders are subject to acceptance by Autovista. Autovista may accept an order by providing access to Products. Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order. All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect. In case of any difference between provisions of an expressly accepted Order and these Data Licensing Terms, the provisions of an expressly accepted order shall prevail.

1.1  Klient może zamawiać Produkty składając podpisane, pisemne zamówienia na lokalnych formularzach zamówieniowych Autovista lub przy pomocy narzędzi do składania zamówień (o ile są dostępne) znajdujących się na stronach Autovista (oba zwane dalej „Zamówieniem”). Zamówienia podlegają akceptacji przez Autovista. Autovista może zaakceptować zamówienie przez udzielenie dostępu do Produktów. Uznaje się, że zaakceptowane zamówienia, jak również wszelkie inne dokumenty wymienione w Zamówieniu, uwzględniają niniejszą Umowę licencyjną i jej podlegają. Wszelkie inne warunki zawarte w zamówieniach Klienta lub innych dokumentach nie mają mocy obowiązującej, o ile nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej Umowie licencyjnej. W przypadku różnic pomiędzy postanowieniami zaakceptowanego przez Autovista w sposób wyraźny Zamówienia, a postanowieniami niniejszych Warunków Licencji Danych Autovista, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia zaakceptowanego przez Autovista w sposób wyraźny.

2. ACCESS TO PRODUCTS 

2. DOSTĘP DO PRODUKTÓW 

2.1  In providing Customer with an account, any access credentials or other access to Autovista Products, Autovista grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.

2.1  Przyznając Klientowi konto, dane uwierzytelniające lub inny rodzaj dostępu do Produktów Autovista, Autovista udziela dostępu do Produktów z zastrzeżeniem przestrzegania przez Klienta warunków określonych w niniejszej Umowie licencyjnej. Korzystanie przez Klienta z Produktów jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przestrzeganie Umowy licencyjnej i innych dokumentów określonych w danym Zamówieniu oraz ich akceptacją.

2.2  Autovista may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Autovista’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

2.2  Autovista może w dowolnej chwili w trakcie trwania niniejszej Umowy licencyjnej, wedle własnego uznania, wycofać Produkt z powszechnego użytku, a następnie (i) zastąpić go alternatywnym produktem lub dostarczać dane przy pomocy alternatywnych środków, pod warunkiem, że taki produkt lub środek zastępczy będą dostarczały Klientowi zasadniczo takie same funkcje i/lub dane; lub (ii) dokonać proporcjonalnego zwrotu Opłaty z tytułu wycofania Produktu.

3. INVOICING AND PAYMENT

3. FAKTURY I PŁATNOŚCI

3.1  Autovista shall invoice the Customer all prices specified in the Order. Invoices are payable within 30 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Prices are subject to VAT and any other tax or duty payable by Customer.

3.1  Autovista wystawi Klientowi fakturę na wszystkie kwoty wymienione w Zamówieniu. Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia danej faktury w walucie określonej w Zamówieniu. Ceny podlegają podatkowi VAT, jak również innym podatkom lub cłom należnym od Klienta.

3.2  If Customer fails to make any payment when due Autovista reserves the right to: (i) charge Customer any administration and bank charges, and interest (as well after as before judgment) from the due date until payment at the the maximum rate permitted by law; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.2  W przypadku nieopłacenia faktury przez Klienta w wyznaczonym terminie, Autovista zastrzega sobie prawo do: (i) naliczenia Klientowi opłat administracyjnych i bankowych oraz odsetek (również sprzed wyroku) od daty wymagalności faktury do chwili dokonania płatności w wysokości maksymalnej stawki przewidzianej przez prawo, w zależności od tego; (ii) zawieszenia wszelkich licencji udzielonych Klientowi do chwili dokonania przez niego pełnej płatności; (iii) wstrzymania dostarczania dalszych Aktualizacji lub dostępu do Produktu do chwili uregulowania zaległości; i/lub (iv) rozwiązania Umowy licencyjnej.

3.3  Autovista shall be entitled to increase prices at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term. Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Autovista shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Autovista. Within 30 days from receiving the notice of increase referred to in the preceding sentence Customer may terminate (by notice in writing) Autovista’s provision of VIN and/or WLTP data services; when receiving such a notice Autovista will cease providing VIN and/or WLTP services to Customer at the end of the 3 month’s period referred to in the preceding serntence.

3.3  Autovista ma prawo do zwiększenia cen w odstępach rocznych w rocznicę zawarcia Umowy licencyjnej, o ile powiadomi o tym Klienta na piśmie z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem przed upływem bieżącego okresu Umowy licencyjnej, a Klient nie prześle pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 60 dni przed końcem bieżącego roku subskrypcji; rozwiązanie umowy następuje w dniu upływu bieżącego okresu umowy. Niezależnie od powyższego i zawsze za 3-miesięcznym powiadomieniem, Autovista ma prawo do zwiększenia opłat za usługi danych VIN i/lub WLTP w dowolnej chwili, w przypadku, gdy dany producent pojazdów zwiększy swoje opłaty za zestawienia VIN i/lub usługi danych WLTP względem Autovista. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o podwyżce wynagrodzenia za świadczenie usług związanych z identyfikacją numerem VIN lub usług WLTP, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może wypowiedzieć na piśmie świadczenie usług związanych z identyfikacją numerem VIN lub usług WLTP; w takim przypadku usługi powyższe przestaną być świadczone przez Autovista z końcem trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. CONFIDENTIAL INFORMATION

4. INFORMACJE POUFNE

4.1  Any and all business-related information provided by Autovista shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Autovista immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Autovista in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

4.1  Wszelkie informacje handlowe przekazywane przez Autovista będą uważane za poufne. Z zastrzeżeniem Dopuszczalnego Zastosowania określonego w Zamówieniu, Klient: (i) zachowa Produkty i informacje w nich zawarte w poufności i ograniczy dostęp do nich wyłącznie do tych pracowników, przedstawicieli i podwykonawców, którym są one niezbędne; ii) powiadomi Autovista niezwłocznie po powzięciu informacji o nieupoważnionym wykorzystaniu Produktu lub informacji poufnych przez stronę trzecią lub uzyskaniu do nich dostępu; iii) podejmuje wszelkie dalsze działania niezbędne do ochrony poufności informacji lub prawa własności intelektualnej Autovista do Produktów; oraz (iv) podejmie wszelkie niezbędne działania, by zagwarantować, że wszyscy jego pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy przestrzegają postanowień niniejszego punktu 4.

5. DATA LICENCE

5. LICENCJA DANYCH

5.1  Subject to payment of all applicable Prices and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable Product Schedule, Autovista grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Unless expressly provided otherwise, the license granted to the Customer includes solely the right to: (i) in respect of software implemented in the Product – to run and use of such software; (ii) in respect of data – to extract portions of data in non-significant volumes. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third-party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Autovista reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.

5.1  Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących Cen i przestrzegania warunków niniejszego punktu 5 oraz innych warunków i ograniczeń licencyjnych zawartych w Opisie Produktu, Autovista udziela Klientowi niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Produktów i dokumentacji dostarczanych na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej na potrzeby wewnętrznej działalności Klienta, w określonym zakresie, na czas trwania Umowy licencyjnej. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji Produktów: (i) odnośnie do programu komputerowego: uruchomienia i stosowania programu przez Klienta w ramach działalności Klienta określonej w części A (ii) odnośnie do elektronicznej bazy danych: pobierania przez Klienta danych z bazy w zakresie nieistotnym co do ilości. Potrzeby wewnętrznej działalności Klienta obejmują dzielenie się fragmentami indywidualnych danych dotyczących konkretnych pojazdów z klientami będącymi stronami trzecimi, Klient nie pozwoli jednak na inny dostęp do znaczącej części lub całości Produktu lub powiązanych z nim baz danych. Poza ograniczoną licencją, która zostaje wyraźnie udzielone na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej, Autovista zastrzega sobie wszelkie prawa do Produktów i dokumentacji oraz ich modyfikacji, w tym tytułu, własności, praw własności intelektualnej, a także innych praw i interesów.

5.2  Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.2  W przypadku Produktów dostarczanych za pośrednictwem dostępu online lub platformy aplikacji internetowej Klient może uzyskiwać dostęp i korzystać z Produktów na wielu urządzeniach lub więcej niż jednym serwerze, o ile nie zostanie w danym czasie przekroczona liczba udzielonych licencji lub określone dla Produktu wielkości czynności eksploatacyjnych.

5.3  Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Autovista, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume or capacity without Autovista’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.3  Gdy Produkty dostarczane są jako surowe dane w formacie płaskim przez (S)FTP lub pocztę elektroniczną Klient może dodać każdą taką kopię Produktu do Plaftormy(-orm) Klienta określonej w Zamówieniu i korzystać z niej, pod warunkiem że – o ile nie uzgodniono inaczej z Autovista na piśmie – Klient (i) nie będzie wykorzystywał Produktu na innych platformach ani w innych systemach; (ii) nie będzie korzystał z Produktu na Plaftormie(-ach) Klienta w większym zakresie niż zostało to uzgodnione bez uprzedniej, pisemnej zgody Autovista lub zapłaty stosownych opłat licencyjnych; ani (iii) nie pozwoli na jego wykorzystywanie przez podmioty powiązane lub trzecie.

5.4  Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume or capacity limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Autovista’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any technical or integration connection requirements specified in any applicable integration documentation provided by Autovista from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.4  W przypadku Produktów dostarczanych za pośrednictwem usługi internetowej Klient może uzyskiwać dostęp do Produktów, o ile mieści się on w limitach wielkości lub zakresie określonym w Zamówieniu. Za korzystanie z Produktu w ilościach przekraczających uzgodnione poziomy zostaną naliczone dodatkowe opłaty transakcyjne określone w Zamówieniu lub – w przypadku ich braku – aktualne, standardowe opłaty Autovista za takie transakcje. Klient będzie przestrzegał wszelkich wymogów technicznych oraz wymogów dotyczących integracji i podłączenia Produktu określonych w dokumentacji integracyjnej okresowo przesyłanej przez Autovista. Korzystanie z Produktu za pośrednictwem webservice może dotyczyć jedynie pojedynczych pojazdów. Zapytania hurtowe nie są dozwolone.

5.5  Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products unless it is permitted by mandatory provisions of law; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing. 

5.5  Klient zgadza się, aby nie: (i) dokonywać dekompilacji, dekompozycji ani odtwarzania kodu źródłowego Produktów z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to wyraźnie dozwolone przez bezwględnie obowiązujące przepisy prawa; (ii) zmieniać, modyfikować ani tworzyć produktów pochodnych na podstawie danych lub dokumentacji; (iii) łączyć Produktów z innymi programami, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w dokumentacji; (iv) używać, kopiować, sprzedawać, udzielać sublicencji, dzierżawić, wynajmować, wypożyczać, przenosić ani przekazywać w inny sposób Produktów ani dokumentacji, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w Umowie licencyjnej; (v) dystrybuować, ujawniać ani zezwalać na korzystanie z Produktów lub dokumentacji, w dowolnym formacie, poprzez korzystanie wspólnie z inną osobą, działalności na rzecz osób trzecich, sieci lub w inny sposób, który nie został przewidziany w dokumentacji; ani (vi) zezwalać lub zachęcać stron trzecich do podjęcia którychkolwiek z powyższych działań. 

5.6  Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Autovista grants to Customer no rights to use such images; Autovista’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Autovista may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Autovista will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.

5.6  Prawa do obrazów pojazdów należą do ich twórców lub właścicieli praw. Autovista nie udziela Klientowi prawa do wykorzystywania takich obrazów; usługi Autovista w zakresie obrazów ograniczają się do podania linku od Produktów do obrazów. Linki takie mogą być wykorzystywane jedynie wspólnie z Produktami i wyłącznie online, bez prób ich zwielokrotniania, poza koniecznymi tymczasowymi kopiami tworzonymi w pamięci podręcznej. Dalsze wykorzystywanie obrazów w korespondencji elektronicznej lub materiałach drukowanych jest zabronione. Autovista może w dowolnej chwili wycofać linki do obrazów, a Klient ma obowiązek zaprzestania dalszego wykorzystywania linków na żądanie posiadacza praw. W takim przypadku Autovista, wedle własnego wyłącznego uznania, postara się udostępnić Klientowi inne obrazy.

5.7  Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies. 

5.7  Klient może utworzyć uzasadnioną liczbę kopii archiwalnych i zapasowych Produktów oraz dokumentacji, pod warunkiem, że zawierać one będą wszystkie właściwe informacje o prawach autorskich, nazwy i logo. 

5.8  Autovista may, with immediate effect, terminate the licences granted herein and exercise all available rights and remedies if, within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, Customer has not cured all breaches of licence limitations or restrictions.

5.8  Autovista może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć licencje udzielone na podstawie niniejszej Umowy oraz skorzystać z wszelkich dostępnych praw i środków zaradczych, jeżeli w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania odpowiednio szczegółowego, pisemnego zawiadomienia Klient nie naprawi wszystkich naruszeń ograniczeń licencji.

5.9  Autovista (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Autovista shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.

5.9  Autovista (a także jej przedstawiciele i profesjonalni doradcy, podlegający zawodowemu obowiązkowi zachowania poufności) mają prawo wstępu – po przesłaniu Klientowi zawiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem – na teren firmy Klienta w trakcie godzin pracy oraz wykorzystania wszystkich systemów i urządzeń komputerowych w celu przeprowadzenia inspekcji oraz wykonania kopii dokumentacji lub innych informacji na dowolnym nośniku, w zakresie niezbędnym do kontroli przestrzegania przez Klienta Umowy licencyjnej, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności Klienta wobec stron trzecich. W przypadku wykrycia istotnego naruszenia przez Klienta, Autovista ma prawa do dochodzenia zwrotu kosztów audytu, niezależnie od innych szkód, za które może przysługiwać odszkodowanie.

6. INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION 

6. OBRONA I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NARUSZENIA 

6.1  Autovista warrants that Products do not infringe any Intellectual Property Rights of any third party. Autovista agrees to indemnify and hold Customer harmless from and against any damages awarded or agreed to be paid to any third party arising out of Autovista’s breach of the foregoing warranty, provided that (i) Customer gives notice to Autovista of any such claim forthwith upon becoming aware of it; and (ii) Customer gives Autovista sole conduct of the defence to any such claim and gives to Autovista such assistance as it shall reasonably require (at the expense of Autovista) in respect of the conduct of the said defence.

6.1  Autovista gwarantuje, że Produkty nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej stron trzecich. Grupa Autovista zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Klienta przed wszelkimi odszkodowaniami zasądzonymi lub odszkodowaniami, których płatność na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej została uzgodniona, wynikającymi z naruszenia przez Autovista niniejszych gwarancji, pod warunkiem, że (i) Klient powiadomi Autovista o takim roszczeniu niezwłocznie po powzięciu o nim informacji; oraz że (ii) Klient przekaże Autoviście wyłączne prawo do obrony przeciwko takiemu roszczeniu oraz udzieli jej niezbędnej pomocy (na koszt Autovista) w zakresie prowadzenia rzeczonej obrony.

6.2  In the event of such a breach, Autovista may, at its expense, procure for Customer the right to continue exercising the rights granted hereunder with respect to Products or replace or modify Products at Autovista’s sole expense to make Customer’s exercise of its rights under the Licence Agreement non-infringing. The remedies foreseen in clauses 6.1and 6.2 shall be the sole remedies available to Customer and Autovista shall have no further liability to Customer.

6.2  W przypadku takiego naruszenia Autovista może, na własny koszt, uzyskać na rzecz Klienta prawo do kontynuacji korzystania z praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do Produktów, zastąpić lub zmodyfikować Produkty, na swój wyłączny koszt, aby wykonywanie praw przez Klienta z tytułu niniejszej Umowy licencyjnej nie powodowało naruszenia. Środki przewidziane w punktach 6.1 i 6.2 pozostaną wyłącznymi środkami dostępnymi Klientowi i Autovista nie będzie ponosiła jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności wobec Klienta.

7. WARRANTIES AND LIMITATIONS

7. GWARANCJE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1  Autovista warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice. Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Autovista will use reasonable skill and care, but that Autovista does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only; (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Autovista Products;

7.1  Autovista gwarantuje, że (i) Produkt został opracowany przy wykorzystaniu odpowiednich umiejętności i z zachowaniem należytej staranności w zgodzie z dobrymi praktykami branżowymi. Klient przyjmuje do wiadomości, że Autovista szacuje aktualne i przewiduje przyszłe wartości oraz dostarcza innych informacji z należytą starannością, nie gwarantując jednak, że konkretne wartości lub dane będą dokładne, pełne ani poprawne i że Klient powinien traktować je wyłącznie jako pomocnicze wskazania; (ii) w trakcie trwania Umowy licencyjnej Autovista dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie poprawić zgłoszone błędy w swoich Produktach, w stosownych przypadkach – przez uwzględnienie poprawki w kolejnej planowanej wersji lub aktualizacji Produktów Autovista;

7.2  Autovista gives no warranty as to i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Autovista into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Autovista will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Autovista as an error, Autovista will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.2  Autovista nie udziela gwarancji w zakresie (i) braku wad informacji ani (ii) danych dostarczanych przez osoby trzecie, które są wykorzystywane przez Autovista w Produktach i gwarantuje jedynie, że dołożyła wszelkich starań, by poprawnie skopiować lub zaimportować informacje z oryginalnego źródła. W przypadku wystąpienia błędów technicznych w Produktach – z zastrzeżeniem otrzymania zgodnego z Umową licencyjną powiadomienia – Autovista zbada taki błąd i jeżeli będzie on możliwy do odtworzenia lub potwierdzenia przez Autovista w inny sposób, Autovista podejmie takie działania mające na celu naprawę sytuacji, które uzna w danych okolicznościach za słuszne.

7.3  The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

7.3  Gwarancje określone w niniejszej Umowie licencyjnej mają charakter wyłączny i zastępują wszelkie inne gwarancje, warunki, postanowienia i zobowiązania wynikające z ustawy, zwyczajów, praktyki obrotu lub innych oświadczeń, które dotyczą Produktów w zakresie ich jakości, stanu lub przydatności do danego celu.

7.4  Notwithstanding the provisions of this section 7 and section 8, Autovista shall only be liable for Customer’s losses caused by Autovista’s negligent acts and omissions.

7.4  Niezależnie od powyższych postanowień par. 7 oraz postanowień par. 8, strony wyraźnie postanawiają, że Autovista będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z winy Autovista.

8. LIMITATION OF LIABILITY 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

8.1 This clause 8 applies to Autovista’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8. Autovista’s liability for Product defects and damages related to the use of Products by the Client is regulated by the provisions of this Agreement with the exclusion of relevant provisions of law to the extent the mandatory provisions of law allow.

8.1 Postanowienia niniejszego punktu 8 ma zastosowanie do odpowiedzialności firmy Autovista (w tym odpowiedzialności za czyny i zaniechania jej pracowników, przedstawicieli oraz podwykonawców) z tytułu naruszenia zobowiązań umownych wynikających z jakiejkolwiek Umowy licencyjnej oraz jakichkolwiek deklaracji, oświadczeń, czynów niedozwolonych lub zaniechań, w tym zaniedbań oraz wszelkich innych form odpowiedzialności, dlatego zwraca się uwagę Klienta na postanowienia niniejszego punktu 8. Odpowiedzialność spółki Autovista za wady Produktów i szkody związane z korzystaniem z Produktów przez Klienta jest uregulowana w sposób wyczerpujący postanowieniami niniejszej Umowy w zakresie, w jakim prawo na to zezwala

8.2  Autovista is not liable to the Client for damages related to the use of Products unless such damage is caused by a negligent act of Autovista.

8.2 Autovista nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta w związku z korzystaniem z Produktu, chyba, że szkoda powstała w wyniku zawinionego działania spółki Autovista.

8.3  Autovista’s liability to Customer will not be limited for (a) death or personal injury resulting from Autovista’s negligence, (b) fraud, (c) wilful default or gross negligence (d) a breach of the warranty in clause 6.1 or (e) any other matter for which liability cannot as a matter of applicable mandatory law be limited.

8.3 Odpowiedzialność firmy Autovista względem Klienta nie zostanie ograniczona w przypadku (a) śmierci lub szkody niemajątkowej wynikającej z zaniedbania firmy Autovista, (b) oszustwa, (c) umyślne niewykonanie zobowiązania lub rażące zaniedbanie (d) naruszenia gwarancji opisanych w punkcie 6.1, ani (e) jakiejkolwiek sprawy, w przypadku której odpowiedzialność nie może zostać ograniczona ze względu na obowiązujące prawo.

8.4  Subject to clause 8.3, Autovista’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12-month period in which the liability arose.

8.4 Zgodnie z punktem 8.3 całkowita odpowiedzialność firmy Autovista ogranicza się do kwoty równej łącznej wartości wniesionych lub należnych Opłat za przedmiotowy Produkt w ciągu 12-miesięcznego okresu, w którym powstało zobowiązanie.

8.5  Subject to clause 8.3, Autovista shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Autovista had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5     Z zastrzeżeniem punktu 8.3, Autovista nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za (i) utratę przychodów, stratę w działalności, spodziewanych oszczędności, wartości firmy, danych lub inną stratę tego typu; ani za (ii) jakiegokolwiek rodzaju szczególne, pośrednie lub wynikowe starty lub szkody; w obu przypadkach z uwzględnieniem szkody lub straty poniesionej przez Klienta w wyniku skargi wniesionej przez stronę trzecią, nawet jeżeli taka strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia lub Autovista została poinformowana, że Klient może ponieść taką stratę lub szkodę.

8.6  Autovista will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

8.6     Odnośnie do niniejszej Umowy oraz jej przedmiotu Autovista nie ponosi odpowiedzialności względem żadnej innej osoby niż Klient.

9. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION 

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE   SPORÓW 

9.1  This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Poland without any reference to conflict of law statutes. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Warsaw.

9.1     Niniejsza Umowa licencyjna podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej lub powstające w związku z nią podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie.

10. TERMINATION 

10. ROZWIĄZANIE UMOWY 

10.1   The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.1   Umowa licencyjna wchodzi w życie z Datą rozpoczęcia i jeżeli nie określono inaczej w Zamówieniu zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, po czym jej obowiązywanie jest przedłużane na kolejne 12-miesięczne okresy. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z końcem bieżącego okresu, za pisemnym wypowiedzeniem przesłanym nie później niż na 60 dni przed upływem bieżącego okresu.

10.2   The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Autovista, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Autovista within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other convenes a meeting of its creditors or if a proposal is made for a voluntary arrangement or for any other composition scheme or arrangement with (or assignment for the benefit of) its creditors or if the other shall be unable to pay its debts or if a trustee receiver, administrator or administrative receiver or similar officer is appointed in respect of all or any part of the business or assets of the other or if a petition is presented or a meeting is convened for the purpose of considering a resolution or other steps are taken for the winding up or bankruptcy of the other or for the making of an administration order (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation or reconstruction); and (iv) by Autovista, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement.

10.2   Umowa licencyjna może zostać jednostronnie rozwiązana za pisemnym wypowiedzeniem: (i) przez firmę Autovista, jeżeli Klientowi zostanie wysłane pisemne przypomnienie, po czym nie zapłaci on sum należnych na mocy Umowy licencyjnej lub innych zobowiązań wobec firmy Autovista w ciągu 30 dni od daty ich wymagalności; oraz (ii) przez jedną ze stron, jeżeli druga strona istotnie naruszy jakikolwiek postanowienie Umowy licencyjnej lub nie naprawi takiego naruszenia (w przypadkach, gdy jest to możliwe) w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego żądania jego naprawy; (iii) przez którąkolwiek ze stron, jeżeli względem drugiej strony zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne lub jeżeli druga strona nie będzie w stanie spłacić swoich wierzytelności lub jeżeli dla całego lub części firmy albo majątku drugiej strony zostanie powołany liwidator, zarządca, syndyk masy upadłości, zarządca sukcesyjnylub inny urzędnik lub jeżeli przedstawiona zostanie petycja lub zwołanezebranie w celu rozważenia postępowania naprawczego lubpodjęte zostaną inne kroki mające na celu zakończenie działalności lub ogłoszenie upadłości drugiej strony lub wydania orzeczenia o jej upadłości (w celu innym niż przeprowadzenie połączenia z innym podmiotem z zachowaniem wypłacalności i następstwa prawnego); oraz (iv) przez firmę Autovista, jeżeli Klient naruszy warunki licencji określone w niniejszej Umowie licencyjnej.

10.3   Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.3   Wygaśnięcie Umowy licencyjnej pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków odwoławczych, które mogą przysługiwać stronie na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa oraz nie ma wpływu na prawa ani zobowiązania którejkolwiek ze stron ani na wejście w życie lub obowiązywanie postanowień niniejszej Umowy, które to postanowienie – w sposób wyraźny lub dorozumiany – miało wejść w życie lub obowiązywać z chwilą takiego wygaśnięcia lub po nim, w tym, bez ograniczeń, postanowienia punktu 4 które zachowają moc po wygaśnięciu Umowy licencyjnej.

10.4   Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Autovista sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Autovista that Customer has complied with this obligation.

10.4   W przypadku Produktów, z których korzysta się przy pomocy sprzętu komputerowego, w ciągu 7 dni od wygaśnięcia Umowy licencyjnej (co obejmuje również wygaśnięcie licencji na korzystanie z kopii zapasowych), Klient – wedle uznania firmy Autovista – zwróci lub zniszczy wszystkie posiadane lub znajdujące się w jego posiadaniu kopie Produktów, po czym upoważniony przedstawiciel Klienta zaświadczy na piśmie przesłanym do firmy Autovista, że obowiązek ten został przez Klienta spełniony.

11. DATA PROTECTION

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1   If the relationship between the Parties includes processing of personal data, both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.1  Jeżeli treść stosunku prawnego pomiędzy stronami obejmuje przetwarzanie danych osobowych, obie strony będą przestrzegały wszystkich obowiązujących wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO (UE) 2016/679 oraz krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i innych obowiązujących aktów, („Prawodawstwo dotyczące ochrony danych”). Niniejszy punkt 11 zawiera postanowienia dodatkowe, a zatem nie zwalnia stron z obowiązków wynikających z Prawodawstwa dotyczącego ochrony danych, nie likwiduje tych obowiązków ani ich nie zastępuje.

11.2   The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Autovista is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.2   Strony przyjmują do wiadomości, że na potrzeby Prawodawstwa dotyczącego ochrony danych administratorem danych jest Klient, a podmiotem przetwarzającym jest firma Autovista (gdzie Administrator danych i Podmiot przetwarzający mają znaczenie nadane im w prawodawstwie dotyczącym ochrony danych).

11.3   The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation)to Autovista for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Autovista. Customer will indemnify Autovista fully in relation to any breach of these obligations.

11.3   Klient będzie posiadał wszelkie niezbędne, właściwe zgody i informacje, pozwalające na przekazywanie danych osobowych do firmy Autovista w zgodzie z prawem (w rozumieniu Prawodawstwa dotyczącego ochrony danych) przez okres trwania niniejszej Umowy licencyjnej i na jej potrzeby, włącznie z wprowadzaniem przez Klienta danych osobowych do Produktów (w tym danych klienta lub numerów rejestracyjnych pojazdów (VRM) lub numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN)) w celu wyszukiwania danych w Produktach lub innych celach w trakcie korzystania z Produktów. Klient nie będzie przekazywał firmie Autovista żadnych specjalnych kategorii danych (w rozumieniu Prawodawstwa dotyczącego ochrony danych). Klient całkowicie zwalnia firmę Autovista z wszelkiej odpowiedzialności z tytuły naruszenia tych zobowiązań.

11.4   Autovista shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Autovista uses. The Customer may also record in Autovista’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.4   Firma Autovista będzie przetwarzała numery VRM lub VIN wyłącznie w celu identyfikacji pojazdu i rejestracji tego działania na potrzeby wystawiania faktur i przeprowadzania audytów oraz wysyłania raportów do producentów samochodów, których systemy wykorzystuje. Klient może także zapisywać w systemie firmy Autovista dane swoich klientów i osób powiązanych do własnych celów administracyjnych.

11.5   Autovista shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Autovista of its obligations under this Licence Agreement:

11.5   Odnośnie do danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Autovista obowiązków wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej, firma Autovista:

11.5.1    process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Autovista is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Autovista will notify Customer in advance if Autovista is not prohibited from doing so;

11.5.1   będzie przetwarzać dane osobowe w celu dostarczania usług na podstawie Umowy licencyjnej oraz w innych celach wyłącznie na pisemne polecenie Klienta, chyba że zostanie prawnie zobowiązana przez organy władzy publicznej do przetwarzania danych osobowych z innego powodu, o czym Autovista powiadomi Klienta z wyprzedzeniem, o ile nie będzie to zabronione;

11.5.2    ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Autovista will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com;

11.5.2   zapewni odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem danych osobowych, aby zapewnić odpowiedni do ryzyka poziom bezpieczeństwa danych osobowych, biorąc pod uwagę stan rozwoju technologicznego i koszty wdrożenia takich środków. Autovista przekaże dokładny opis takich środków na prośbę przesłaną na adres dataprotection@autovistagroup.com;

11.5.3    ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and

11.5.3   zagwarantuje, by wszyscy członkowie personelu, którzy mają dostęp do danych osobowych i/lub je przetwarzają zostali zobowiązani do zachowania takich danych w poufności; oraz

11.5.4    not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Autovista has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Autovista complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.5.4   nie będzie przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy) bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków: (i) Klient lub Autovista zapewnią odpowiednie zabezpieczenia przekazu danych; (ii) podmiot danych posiadać będzie egzekwowalne prawa i skuteczne środki prawne; (iii) Autovista spełnia obowiązki wynikające z Prawodawstwa dotyczącego ochrony danych zapewniając odpowiedni poziom ochrony przekazywanych Danych osobowych; oraz (iv) postępuje zgodnie z uzasadnionymi, wcześniej przesłanymi instrukcjami Klienta dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

11.5.5    assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

11.5.5   udziela Klientowi pomocy, na koszt Klienta, w odpowiadaniu na wszelkie żądania ze strony Podmiotów danych oraz zapewnianiu, że spełniane są wszystkie obowiązki wynikające z prawodawstwa dotyczącego ochrony danych w zakresie bezpieczeństwa, powiadomienia o naruszeniach, oceny ich skutków oraz konsultacji z organami nadzoru i regulacyjnymi;

11.5.6    notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

11.5.6   bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta o powzięciu informacji o naruszeniu danych osobowych;

11.5.7    at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.5.7   po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej, na pisemne polecenie Klienta usunie lub zwróci Klientowi dane osobowe oraz ich kopie, chyba że obowiązujące prawo wymaga ich przechowywania;

11.5.8    maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.5.8   będzie prowadzić pełną i dokładną dokumentację oraz posiadać informacje stanowiące dowód przestrzegania niniejszego punktu 11 i pozwoli Klientowi lub wyznaczonemu przez niego audytorowi na przeprowadzenie audytu; oraz

11.5.9    indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.5.9   zwalnia Klienta z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych obowiązków.

11.6   Customer consents to Autovista appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Autovista has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Autovista and Customer, Autovista shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by us.

11.6   Klient wyraża zgodę, aby Autovista wyznaczyła dostawców danych VRM i VIN oraz podwykonawców udzielających jej wsparcia technicznego jako strony trzecie przetwarzające Dane osobowe w ramach Umowy licencyjnej. Autovista przystąpiła lub przystąpi do pisemnej umowy ze stronami trzecimi przetwarzającym dane na podstawie ich umowy o świadczenie usług lub umowie obejmującej obowiązki opisane w niniejszym punkcie, tak jak zostało to uzgodnione między firmą Autovista a Klientem, przy czym Autovista ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania zaangażowanych przez nas stron trzecich przetwarzających dane.

11.7   Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

11.7   Każda ze stron może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszym punkcie 11 przez przesyłanie powiadomienia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zastępując go inną standardową klauzulą dotyczącą administratorów i podmiotów przetwarzających lub podobnymi warunkami stanowiącymi część obowiązującego systemu certyfikacji (które zaczną obowiązywać w chwili zastąpienia niniejszego punktu załącznikiem do niniejszej Umowy licencyjnej).

12. MISCELLANEOUS

12. POSTANOWIENIA RÓŻNE

12.1 Autovista may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities or to any entity to which Autovista may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder. Autovista may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.  

12.1 Autovista może dokonać cesji Umowy licencyjnej lub jakiegokolwiek zamówienia z tytułu Umowy na rzecz jej podmiotów zależnych lub podmiotu, który otrzyma od Autovista całość lub istotną część swojego majątku lub materiałów wykorzystywanych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy licencyjnej w wyniku sprzedaży, przeniesienia, przekazania, cesji lub dzierżawy. Grupa Autovista może zlecić, w całości lub w części, zobowiązania wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, ale pozostaje za nie odpowiedzialna.      

12.2  Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event.  

12.2   Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody poniesione w wyniku opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy licencyjnej lub niewywiązania się z nich, jeżeli znajdowały się one poza jej kontrolą. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, strona, która naruszyła postanowienia Umowy powiadomi o tym drugą stronę, przesyłając szczegółowy opis okoliczności naruszenia, a jeżeli będzie ono trwało dłużej niż 6 tygodni, drugiej stronie będzie przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy licencyjnej za pisemnym wypowiedzeniem. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony z tytułu rozwiązania Umowy licencyjnej wy wyniku takiego zdarzenia.

12.3  Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing.  

12.3 Wszelkie powiadomienia przekazywane stronie w ramach niniejszej Umowy licencyjnej będą miały formę pisemną (co obejmuje e-maile) i będą wysyłane na adres głównego miejsca prowadzenia działalności tej strony lub inny adres określony w Zamówieniu lub w późniejszej korespondencji.  

12.4  Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.  

12.4  Niewykonanie przez jedną ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa nie będzie stanowiło zrzeczenia się jej praw wynikających z Umowy licencyjnej lub innych. Zrzeczenie się prawa przysługującego z tytułu naruszenia Umowy licencyjnej nie będzie stanowiło zrzeczenia się praw z tytułu kolejnych naruszeń Umowy licencyjnej ani żadnych z jej postanowień.

12.5   If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.  

12.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień (lub jego część) niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, postanowienie to lub ta część zostanie usunięte, co nie narusza ważności pozostałych postanowień Umowy licencyjnej ani pozostałej części danego postanowienia. Niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które będziew największym możliwym stopniu odpowiadało intencji ekonomicznej stron.  

12.6  This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products.

12.6 Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całość umowy między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i porozumienia dotyczące Produktów.

12.7 In the event of any discrepancy between the English and Polish version of this Licence Agreement, the provisions of the Polish terms and conditions shall prevail.

12.7 W przypadku różnic między wersją angielską i polską niniejszej Umowy licencyjnej, obowiązują postanowienia wersji polskiej.